ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖ


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

   Үйлдвэрийн байгууламжийн тооцооны чадал, ачааллын төвийг оновчтой сонгох, түүнд тохирсон материалын тооцоог 2D, 3D модель зургийн хэмжээнд бодитоор бэлтгэх, угсралтын болон ашиглалтын хамгийн аюулгүй сайн хувилбарыг санал болгох, хэрэглэгчийн ирээдүйд хэрэглэх хэрэглээг зөв тооцон, тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах гүйцэтгэл хийх нь үйлдвэрийн хангамжийн хамгийн чухал хэсэг юм.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

  Үйлчилгээний байгууламжийн цахилгаан тоноглолын тооцоо, аюулгүй найдвартай ажиллагаа, хийгдэх ажлыг тодорхой болгож, гүйцэтгэлийн явцад үүсэх нэмэлт үргүй зардлыг багасгах, тухайн үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчид таатай аюулгүй байх цахилгаан хангамжийн системийг бүрдүүлэх.


ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

  Инженерчлэлийн үйлчилгээ гэдэг нь угсралт ашиглалтын зардал болон бүтээгдэхүүний чанарын хамгийн оновчтой харьцаа юм.


ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН
ҮЙЛЧИЛГЭЭ


ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

     Манай компани иргэдэд дараах үйлчилгээг санал болгож байна.
- Цахилгаан халаалтын мэдээлэл
- Цахилгаан хэрэгслийн суурилуулалтын зөвлөгөө, үйлчилгээ
- Эрчим хүчний байгууллагуудаас авах үйлчилгээний мэдээлэл