ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

   Инженерчлэлийн үйлчилгээ гэдэг нь угсралт ашиглалтын зардал болон бүтээгдэхүүний чанарын хамгийн оновчтой харьцаа юм.