ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

   Үйлчилгээний байгууламжийн цахилгаан тоноглолын тооцоо, аюулгүй найдвартай ажиллагаа, хийгдэх ажлыг тодорхой болгож, гүйцэтгэлийн явцад үүсэх нэмэлт үргүй зардлыг багасгах, тухайн үйлчилгээний байгууллагын үйлчлүүлэгчид таатай аюулгүй байх цахилгаан хангамжийн системийг бүрдүүлэх.