ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

ҮЙЛДВЭРИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

   Үйлдвэрийн байгууламжийн тооцооны чадал, ачааллын төвийг оновчтой сонгох, түүнд тохирсон материалын тооцоог 2D, 3D модель зургийн хэмжээнд бодитоор бэлтгэх, угсралтын болон ашиглалтын хамгийн аюулгүй сайн хувилбарыг санал болгох, хэрэглэгчийн ирээдүйд хэрэглэх хэрэглээг зөв тооцон, тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах гүйцэтгэл хийх нь үйлдвэрийн хангамжийн хамгийн чухал хэсэг юм.