Эрүүл Мэнд Аюулгүй Ажиллагаа

Бүх ажилчдын эрүүл мэнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа нь манай байгууллагын нэн түрүүнд тавьдаг зорилт бөгөөд ажлын талбай дээр гарз болзошгүй гэнэтийн аюул осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, цаашид дотоод болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагааны хамгийн сайн тогтолцоог хэрэгжүүлэхийг зорин ажиллаж байна.

Нийгмийн Хөгжил

Бид нийгмийн хариуцлагын хүрээнд боловсрол, эрүүл мэнд болон спортын чиглэлээр тасралтгүй арга хэмжээ зохион байгуулж, өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан нийгмийн сайн сайхны төлөө хичээнгүйлэн ажиллаж байна.

Хариуцлагатай байдал

Хийж гүйцэтгэсэн бүхий төслүүддээ иж бүрэн ажлын тайланг актуудыг бүрэн хийж захиалагч талууддаа хүлээлгэн өгөн эргэх холбоо үйлчилгээг тогтмол хийж баталгаа гарган ажиллаж байна.